Forskningssamarbejde

Randers Sundhedscenter har som et af sine mål at medvirke til ny evidens på Sundhedsområdet, dels ved at være med i forskningsprojekter og dels ved at være arena for forskning. Vi har efterhånden fået god erfaring med samarbejde med både Aarhus, Ålborg og Syddansk Universitet, i form at speciale studerende, Ph.d. studerende og forskere.

Randers Sundhedscenter samarbejder med blandt andet Aalborg, Aarhus og Syddansk Universitet, Tandlægeskolen i København og Aarhus, VIA University College og Erhvervsakademiet Dania, og flere Ph.d. studerende samler empiri og laver studier på Randers Sundhedscenter.

"Vi bidrager gerne til forskning og ser det som input til højt fagligt niveau i huset. Vi bruger desuden erfaringerne fra samarbejderne til at udvikle modellerne for vores forebyggende sundhedsfremmende tilbud," siger sundhedschef i Randers Kommune, Lene Jensen.

Randers Sundhedscenter har også flere studerende i praktik; både fra grundskoler og videregående uddannelser og fra Universiteter.

Hvis du kunne tænke dig et samarbejde med Randers Sundhedscenter, er du meget velkommen til at tage kontakt til os.

Kontakt

Christina Breddam, Sundhedschef i Randers Kommune, tlf.: 89 15 12 00, mail: Christina.Breddam@randers.dk

Susanne Bækgaard, Leder af Randers Sundhedscenter og Sundhedsfremmeenheden, tlf.: 51 56 22 62, mail: sub@randers.dk

Jannie Fogh Kristensen, Leder af Rehabiliteringsenheden, tlf.: 5148 8246
jfk@randers.dk

Lars Høvenhoff, Leder af Tandplejen, tlf.: 89 15 87 02, mail: lars.hovenhoff@randers.dk

Anne-Lise Buus Nielsen, Leder af Sundhedsplejen, tlf.: 89 15 27 14, mail: anne.lise.buus.nielsen@randers.dk

Randers Sundhedscenter er tilknyttet Matchmaking-systemet på Aalborg Universitet. Kontakt: Sundhedskoordinator Inger Kruse Andersen, tlf. 51562197, mail: ika@randers.dk


Læs mere om igangværende projekter nedenfor.

Fælles forskningsprojekt mellem AU Århus Universitet og Randers Sundhedscenter.

 

Pilotprojekt i april-juni. Egentligt 3-årigt projekt med start i efteråret 2016.

Niels Viggo Hansen, ph.d., Uffe Juul Jensen professor, Interacting Minds Center, Institut for Kultur og Samfund har henvendt sig omkring et forskningsprojekt hvor man vil undersøge effekten af Mindfulness som en metode i forbindelse med vægttab og livsstilsændringer.

Der er lavet et mindre projekt i København hvor der viste sig at være vægttab og effekt på længere sigt i forbindelse med brug af Mindfulness.

I Randers Sundhedscenter har vi mulighed for dels at stille Mindfullnessinstruktører og Diætister til rådighed samt en stor berøringsflade til stort set alle borgere. Vi har i dag ikke faste tilbud omkring længerevarende vægttabsforløb til almindelige borgere, da der er sparsomt med evidens på området. Nu har vi mulighed for at få afprøvet en metode og få forskning på det samtidigt.

Effekten af 3-D scanningsbilleder

Tandreguleringsafdelingen og røntgenafdelingen på Tandlægeskolen i Aarhus forsker i effekten af 3-D scanningsbilleder af fejllejrede overkæbehjørnetænder versus alm teknik. Formålet er at finde ud af om det har nogle konsekvenser for behandlingsplanlægningen. Fortsætter 2016-17.

For mere info kontakt Lars Høvenhoff

SEALANT-DK

Fire medarbejdere, to tandlæger og to tandplejere, deltager i SEALANT-DK. Dette er en opfølgning på SEAL-DK, der var det forskningsprojekt, som gør at der lakeres over caries. SEALANT forskningen afprøver seks forskellige lakeringsmaterialer. Det er Tandlægeskolen i København, der styrer projektet. Forventes afsluttet 2016, hvis der er tilstrækkeligt materiale = antal lakerede tænder.

For mere info kontakt Lars Høvenhoff

"Kom til kræfter" - et kandidatspeciale

I foråret 2013 skrev to idrætsstuderende - Mads Bregnhøj og Thomas Horne Brok - fra Aalborg Universitet et kandidatspeciale om vores Kræftrehabiliteringstilbud "Kom til Kræfter".

Specialet havde titlen: "Kom til kræfter – En kræftsygdoms indvirkning på identiteten samt fysisk aktivitets påvirkning af denne."

Offentliggørelsen her sker efter aftale med forfatterne.

Læs hele specialet her

Træningsfløjte til KOL-patienter

Dette er et samarbejde med en Ph.d. forsker fra VIA University. Formålet med dette forskningsprojekt er at implementere evidensbaseret viden i forhold til KOL-patienter. Patienterne har i projektet fået udleveret en træningsfløjte, der styrker deres vejrtrækningsmuskulatur og derved får de nemmere ved at klare sig i dagligdagen. Forskningsprojektet har forløbet planmæssigt og oplevelsen i Rehabiliteringsenheden er, at patienterne anvender fløjten. De endelige resultater af projektet vil dog først være kendt om 12 måneder og når disse er kendt, skal der tages stilling til om træningsfløjten skal implementeres permanent i Rehabiliteringsenhedens tilbud til KOL-patienter.

For mere info kontakt Claus Engstrup

Motivation til træning på hjerteområdet

Forskningsprojekt med associate professor og Ph.d. Birthe Dinesen fra Department of Health Science and Technology på Aalborg Universitet. Formålet med dette forskningsprojekt er, at finde en form for devise, ur eller lignede, der kan støtte og motivere borgere, der er tilknyttet hjerteområdet til at lave mere træning.

For mere info kontakt Claus Engstrup

Tjek dit helbred

Tjek dit helbred er et forskningsprojekt mellem Randers Kommune, Region Midt og Almen Medicin fra Århus Universitet. Det er et sundhedsfremmeprojekt, der undersøger, hvilken betydning helbredstjek, lægesamtaler og opfølgende sundhedstilbud har for sundhedstilstanden her og nu samt på sigt. Helbredstjekket tilbydes til alle kommunens borgere mellem 30 og 49 år over en 5-årig periode.

Læs mere om forskning og resultater i Tjek dit helbred

Health and Big Data

Sundhedsfremmeenheden er partner med Aalborg Universitet i en stor ansøgning omhandlende ’Health and Big Data’. Dette er et projekt omkring brug en af mobil og trådløs teknologi i forbindelse med Selftracking og patientstyrede sundhedsplaner, Portal til Diabetespatienter og Digitalt Nationalt Sundhedscenter.

For mere info kontakt Susanne Bækgaard

Screening for langsynethed og konvergensinsufficiens

Randers Kommune, Skolesundhedsplejen og Optikerhøjskolen samarbejder om et forskningsprojekt, der skal sikre, at skolebørn ikke går med uopdagede synsvanskeligheder i årevis. Forskningsprojektet er i samarbejde med overlæge Kirsten Baggesen fra Aalborg Universitetshospital, er finansieret af Synoptik-Fonden og godkendt af Datatilsynet og Videnskabsetisk Komité.

For mere info kontakt Anne Lise Buus Nielsen

Behandling af svært overvægtige børn og unge

Sundhedsplejen er med i et overvægtsprojekt sammen med Norddjurs-, Syddjurs- og Favrskov Kommune samt Børneafdelingen på Regionshospitalet Randers. I projektet afprøves ”Holbæk-modellen” til behandling af svært overvægtige børn og unge. Data fra projektet indgår i Holbæk Børneafdelings store forskningsdatabase, og er således med til at danne grundlag for en lang række forskningsprojekter.

For mere info kontakt Anne Lise Buus Nielsen

Udviklingsprojekt i skolesundhedsplejen

Sundhedsplejen har i 2007-2009 arbejdet med et sundhedspædagogisk udviklingsprojekt, der havde til formål at højne kvaliteten af sundhedsfremme og forebyggelse på skoleområdet. Projektet blev udviklet og gennemført i samarbejde med Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) ved Aarhus Universitet. Projekt resulterede i udviklingen af en række indsatser i skolesundhedsplejen, som alle er beskrevet i bogen "I hjertet af sundhedsplejen".

For mere info kontakt Anne Lise Buus Nielsen

Randers Kommune forsker i træning

Et forskningsprojekt, der skal vise, hvad ældre borgere får ud af træning i daglige aktiviteter med en ergoterapeut. Forskningsprojektet er et klinisk randomiseret studie, hvilket betyder at der er trukket lod om borgeren efterfølgende fik ADL-træningen. ADL står for ’Aktiviteter i det daglige liv’, forstået som værende træning i daglige aktiviteter.

Der er i alt 120 borgere med i forsøget. De 120 borgere er opdelt i en interventionsgruppe og i en kontrolgruppe. Dataindsamlingen er sket på følgende områder:

  • Ændringer i motoriske og procesmæssige færdigheder (AMPS)
  • Ændringer i selvoplevet tilfredshed med udøvelse af daglige aktiviteter (COPM) samt ændringer i livskvaliteten (SF 36)
  • Brug af hjemmehjælpstimer til personlig pleje og praktisk hjælp

Dataindsamlingen er sket over tre gange, nemlig ved forløbets start, ved interventions afslutning efter 11 uger og ved 6 måneders followup. Projektet skal belyse, om der er forskel på borgernes udbytte i de to grupper.

Non-farmakologisk palliativ behandling

Ældreområdet deltager i et Ph.d. forskningsprojekt om non-farmakologisk palliativ behandling til patienter med KOL. Forskningsprojektet gennemføres af Camilla Mousing, Cand.cur. og Ph.d.-studerende.

Deltagerne har været hjælpere, assistenter og sygeplejersker i udeområdet og Camilla Mousing har valgt at gennemføre et aktionsforskningsprojekt. Her har hun først afdækket borgernes behov og medarbejdernes kompetencer i relation til at yde palliation til KOL-patienter. Med afsæt i disse resultater har Camilla Mousing igangsat en undervisningsrække i foråret (se vedhæftede), hvor målet har været at øge medarbejdernes kompetencer til at indgå i den palliative pleje til KOL-patienter. Camilla Mousing er optaget af, hvordan vi med en tidlig indsats kan forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser af disse patienter.

Intermediære sundhedstilbud

Intermediære sundhedstilbud er et Ph.d.-projekt, der har til formål at afdække gevinster og omkostninger forbundet med intermediære trænings-, omsorgs- og behandlingstilbud i fire danske kommuner i Region Midtjylland (Randers, Syddjurs, Norddjurs og Favrskov kommuner). Projektet er blevet godkendt, men afventer flere midler før opstart.

Intermediære tilbud er omsorgs-, behandlings- og træningstilbud i kommunerne til forebyggelse af og hurtig udskrivning fra hospital – en mellemting mellem sygehus og traditionel kommunal ældrepleje. Projektet sigter mod at undersøge ændringer i borgernes funktionsevne og helbredsrelateret livskvalitet fra indskrivning til udskrivning samt 12 måneders opfølgning.